Bio Innotech Search

Product & Service


น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานปศุสัตว์
(I-VET)
 
Category:
ด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม และปศุสัตว์
คุณสมบัติพิเศษ
น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานปศุสัตว์ (i-VET) เป็นน้ายาประสิทธิภาพสูงจากประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับงานด้านปศุสัตว์
โ๋ดยได้รับมาตรฐานจากยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์
คุณสมบัติพิเศษ
– สามารถฆ่าเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไข้หวัดนก
– ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ระคายเคือง ไม่มีส่วนผสมของอัลดีไฮด์ คอรีน ฟีนอล
– สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
– สามารถนำไปใช้สำหรับการทำความสะอาด และดับกลิ่นห้องปฏิบัติการ โรงเรือน หรือพื้นที่ที่ต้องการให้ปลอดเชื้อ
Please enter the code: