Bio Innotech Search

Product & Service

กระดาษเช็ดฆ่าเชื้อบนพื้นผิว
สูตรผสม Alcohol (i-WIPE)
 
Category:
ด้านสาธารณสุข
คุณสมบัติพิเศษ
- กระดาษเช็ดฆ่าเชื้อบนพื้นผิว สูตรผสมแอลกอฮอล์
- เพิ่มสารยืดระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ Poly aminopropyl biguanide ช่วยป้องกันเชื้อได้นานยิ่งขึ้น
- ฆ่าเชื้อได้อย่างครอบคลุม (Bord Spectrum) ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส รวมถึง เชื้อดื้อยา เชื้อวัณโรค
- ฆ่าเชื้อได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 วินาที
- มีสภาวะเป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่ระคายเคือง สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
- ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานยุโรปและหน่วยงานราชการในประเทศไทย
- ขนาดบรรจุ 100 แผ่น/กล่อง (12 x 18 cm)
- มีอายุการใช้งานนานถึง 3 ปี
Please enter the code: