Bio Innotech Search

Product & Service

น้ำยา
H2O2 สำหรับเครื่อง Plasma Sterilizer
 
Category:
อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือแพทย์
-อายุการใช้งาน 2 ปี
-มีระบบบาร์โค้ดแจ้งเตือนปริมาณน้ำยา
Please enter the code: